Krwiodawstwo: pielęgniarki z nowymi uprawnieniami

 3 minuty

krwiodawcy

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi – poinformował serwis Medexpress.pl.

Podstawa prawna

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym określonym w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi Minister Zdrowia ustala m.in. kryteria kwalifikacji kandydatów na dawców i dawców krwi i jej składników. W tym zakresie rozwiązywany jest problem ograniczonej liczby personelu jednostek publicznej służby krwi uprawnionego do kwalifikacji oraz orzekania o stanie zdrowia kandydatów na dawców krwi lub dawców krwi. Ponadto, zostają uszczegółowione i uproszczone zapisy dotyczące kwalifikacji dawców przez pracowników publicznej służby krwi.

Powyższe ma się przyczynić do stosowania procedur opartych na aktualnym stanie wiedzy oraz zgodnych z międzynarodowymi zaleceniami dyrektywą 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonującą dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi (Dz. Urz. UE L 91 z 30.03.2004, str. 272, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2004/33/WE”.

Rekomendowane rozwiązanie

Rekomendowanym rozwiązaniem jest dokonanie aktualizacji rozporządzenia i zmiana, która dopuszcza możliwość kwalifikacji oraz orzekania o stanie zdrowia kandydata na dawcę krwi lub dawcę krwi przez pielęgniarkę (zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej – Dz. U. z 2023 r. poz. 650.) Ponadto zmianie ulegną zasady dyskwalifikacji kandydatów na dawców krwi oraz częstotliwość donacji krwi i jej składników. Projekt rozporządzenia dookreśla i doprecyzowuje ww. zakres. Oczekiwanym efektem wprowadzanych zmian jest utrzymanie bezpieczeństwa krwi i jej składników w odniesieniu do najnowszych doniesień naukowych.

Uszczegółowienie i poprawa zrozumiałości przepisów pozwoli na uniknięcie odmiennych interpretacji w stosowaniu przepisów w poszczególnych jednostkach publicznej służby krwi. Dopuszczenie możliwości kwalifikacji dawców przez pielęgniarki przyczyni się także do zwiększenia możliwości kwalifikacji dawców, w przypadku ograniczonej liczby lekarzy np. w oddziałach terenowych czy mobilnych akcjach pobierania krwi.

Pozostałe zmiany są aktualizacją przepisów w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy i mają na celu poprawę zrozumiałości, uszczegółowienie zapisów oraz zasad i kryteriów, którymi powinni się kierować pracownicy publicznej służby krwi.

źródło: Medexpress.pl