Jest projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym

 2 minuty

nowela-ustawy

Prezydent RP skierował do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw – donosi serwis Medexpress.pl.

Cel nowelizacji ustawy

Projekt ma na celu wsparcie działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, w szczególności przez zakup szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Pozwoli to na kierunkowe docelowe działania Ministra Zdrowia w zakresie dofinasowania profilaktyki w obszarze nieobjętym obowiązkiem szczepień w zależności od potrzeb i sytuacji epidemicznej z uwzględnieniem wieku i grupy docelowej, dla której ochrona indywidulana stanowi wpływ na zdrowie publiczne państwa.

Jakie zmiany zakłada projekt?

Projekt ustawy przewiduje dodanie nowej kategorii świadczeń finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. – świadczeń gwarantowanych związanych z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego. Objęcie powyższych świadczeń finansowaniem ze środków Funduszu Medycznego (subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego) stanowi realizację rekomendacji Rady Funduszu Medycznego i ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. szerokiego dostępu do nowych technologii diagnostycznych o udowodnionej efektywności klinicznej.

Przewiduje się, że środki na pokrycie kosztów ww. świadczeń będą przekazywane w formie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego w zakresie zawierania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a następnie rozliczane w sposób analogiczny do obecnie stosowanego mechanizmu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

źródło: Medexpress.pl