Bezpieczeństwo pacjenta – o czym warto pamiętać?

 3 minuty

prawa-pacjenta

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta (17 września) został ustanowiony w 2019 r. z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. W tym roku tematem przewodnim jest: „Aktywizowanie i angażowanie pacjentów dla bezpieczeństwa pacjenta”.

Prawa pacjenta

Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Będąc świadomym i aktywnym pacjentem można wpływać na bezpieczeństwo opieki zarówno swojej, jak i całego systemu opieki zdrowotnej. Warto znać swoje prawa i obowiązki oraz przysługujące uprawnienia.

Jakie prawa przysługują pacjentom w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej?

  • Każdy, zgodnie z Konstytucją RP każdy, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
  • Są też grupy uprzywilejowane w korzystaniu z opieki zdrowotnej – zgodnie z konstytucją to: dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku.

Rzecznik Praw Pacjenta

W przypadku gdy pacjent uważa, że przysługujące mu prawa związane ze świadczeniem usług medycznych zostały naruszone, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Kto jest zobowiązany do poszanowania praw pacjenta?

  • Osoby wykonujące zawód medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, diagności, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i inni profesjonaliści opieki zdrowotnej oraz każda osoba uczestnicząca w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
  • Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz współuczestniczące w ich udzielaniu, takie jak: zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze), praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnicze, jednostki badawczo-rozwojowe.
  • Inne podmioty opieki zdrowotnej takie jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, administracja publiczna właściwa w zakresie ochrony zdrowia, samorządy zawodowe, producenci leków i urządzeń medycznych oraz apteki.

Szczegółowe informacje na temat praw pacjenta dostępne są:

Więcej informacji znajdą Państwo w materiałach przygotowanych przez ekspertów NFZ.

źródło: Nfz.gov.pl