Będzie pilotaż krajowej sieci hematologicznej

 6 minut

hematologia

Skierowany do opiniowania projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia zakłada uruchomienie pilotażu krajowej sieci hematologicznej na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – donosi serwis Politykazdrowotna.com.

Cel programu

Projekt rozporządzenia określa program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach krajowej sieci hematologicznej, którego celem jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki hematologicznej w ramach krajowej sieci hematologicznej na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

W ramach programu pilotażowego testowane i oceniane będą zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na krajowej sieci ośrodków hematologicznych, w tym podział kompetencji między ustalone poziomy referencyjne wysokospecjalistyczny, specjalistyczny i podstawowy działających w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarte przez podmioty prowadzące diagnostykę i leczenie hematologiczne. Dodatkowo efektem programu pilotażowego ma być lepsze wykorzystanie możliwości ośrodków hematologicznych, opartych na potencjale sprzętowym i doświadczonych zasobach kadrowych, które obecnie nie udzielają świadczeń w pełnym zakresie możliwości – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Krajowa Sieć Hematologiczna – koordynacja i poziomy referencyjności

W skład sieci wchodzą ośrodki poziomu:

 • wysokospecjalistycznego
  Świadczeniodawcy zapewniający kompleksową diagnostykę i leczenie nowotworów hematologicznych mieloidalnych i limfoidalnych, w tym intensywnej chemioterapii ostrych białaczek szpikowych i limfoblastycznych oraz wykonujący procedury autologicznego lub allogenicznego przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych.
  Ośrodki powołują zespół terapeutyczny i realizują plan leczenia hematologicznego świadczeniobiorcy. Wyznaczają koordynatora merytorycznego ośrodka, koordynatorów organizacyjnych programu pilotażowego, posiadają procedury postępowania w zakresie organizacji kompleksowej i koordynowanej opieki nad świadczeniobiorcą i wdrażają wytyczne postępowania diagnostyczno-leczniczego. Zadaniem ośrodków jest także sporządzanie i przekazywanie wojewódzkiemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdań ze swojej działalności.
 • specjalistycznego
  Świadczeniodawcy zapewniający kompleksową diagnostykę i leczenie nowotworów mieloidalnych lub limfoidalnych.
  Ośrodki powołują zespół terapeutyczny i realizują plan leczenia hematologicznego świadczeniobiorcy. Wyznaczają koordynatorów merytorycznych ośrodka, koordynatorów organizacyjnych programu pilotażowego, posiadają procedury postępowania w zakresie organizacji całościowej opieki nad świadczeniobiorcą i wdrażają wytyczne postępowania diagnostyczno-leczniczego. Zadaniem ośrodków jest także sporządzanie i przekazywanie wojewódzkiemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdań ze swojej działalności.
 • podstawowego
  Ośrodkami poziomu podstawowego będą świadczeniodawcy zapewniający głównie opiekę ambulatoryjną lub leczenie w ramach oddziału jednego dnia lub szpitalne świadczenia hematologiczne (diagnostyka i leczenie) w ramach wyodrębnionych łóżek dla chorych hematologicznych na oddziałach chorób wewnętrznych lub oddziałach onkologicznych.

Ośrodki będą ustalały podczas konsultacji teleinformatycznej z zespołem terapeutycznym w ośrodku specjalistycznym lub wysokospecjalistycznym plan leczenia świadczeniobiorcy, lub jeżeli będzie wymagała tego sytuacja kliniczna skierują świadczeniobiorcę do ośrodka specjalistycznego lub wysokospecjalistycznego w celu ukończenia diagnostyki i ustalenia planu leczenia przez te ośrodki. Ponadto ośrodki będą wyznaczały koordynatorów organizacyjnych programu pilotażowego, jak również będą posiadały procedury postępowania w zakresie organizacji opieki nad świadczeniobiorcą hematologicznym i będą wdrażały wytyczne postępowania diagnostyczno-leczniczego. Zadaniem ośrodków będzie także sporządzanie i przekazywanie wojewódzkiemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdań ze swojej działalności.

Działalność ośrodków

Rolę krajowego ośrodka koordynującego, będzie pełnił Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, którego przedmiotem działalności jest udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze hematologii.

Zadaniem ośrodków będzie zapewnienie kompleksowej i koordynowanej opieki hematologicznej nad świadczeniobiorcami powyżej 18. roku życia, u których w okresie realizacji programu pilotażowego istnieje podejrzenie lub wstępnie zdiagnozowano ostrą białaczkę szpikową, ostrą białaczkę limfoblastyczną, szpiczaka plazmocytowego, przewlekłą białaczkę limfocytową, chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, chłoniaka grudkowego, lub chłoniaka Hodgkina.

W celu realizacji świadczeń wysokiej jakości, powołany zostanie zespół terapeutyczny do planowania leczenia hematologicznego, który ustala plan leczenia hematologicznego świadczeniobiorcy, obejmujący informacje na temat zaplanowanych rodzajów leczenia, ich kolejności, orientacyjnych terminów, przy czym w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy dokonuje także zmiany planu leczenia świadczeniobiorcy.

Kluczową rolę odgrywać ma koordynator merytoryczny programu pilotażowego, który jest lekarzem specjalistą w dziedzinie hematologii i w ośrodku koordynującym nadzoruje proces realizacji programu pilotażowego. Ponadto istotną rolę pełnią także koordynator merytoryczny ośrodka, który jest także lekarzem specjalistą w dziedzinie hematologii, który w każdym ośrodku specjalistycznym i wysokospecjalistycznym odpowiada za organizację i monitorowanie pracy zespołów terapeutycznych oraz ocenę realizacji planów leczenia w ośrodku, a także koordynatorzy organizacyjni programu pilotażowego, którzy koordynują diagnostykę i realizację planu leczenia hematologicznego, co w szczególności obejmuje ustalanie terminów udzielania świadczeń zdrowotnych, nadzorowanie prowadzenia dokumentacji.

Realizacja pilotażu krajowej sieci hematologicznej?

Pilotaż będzie realizowany przez ośrodki, które zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia, umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego oraz zawarły porozumienia w poszczególnych województwach, tj. dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim.

Za wyborem województw przemawiał potencjał wykonawczy świadczeniodawców spełniających kryteria dla ośrodka poziomu wysokospecjalistycznego, specjalistycznego i podstawowego – czytamy w uzasadnieniu.

Program pilotażowy będzie realizowany przez 24 miesiące od zakończenia etapu organizacji. Przyjęto także, że dwuletni okres realizacji programu pilotażowego odpowiadać będzie minimalnemu czasowi potrzebnemu do przeanalizowania efektów wytycznych postępowania diagnostyczno-leczniczego, zaproponowanych przez krajowy ośrodek koordynujący oraz ich wpływu na przyjęte parametry oceny.

źródło: Politykazdrowotna.com