Będzie instytucja koronera w Polsce – jest projekt ustawy

 5 minut

kroplowka na tle korytarza szpitalnego

Wprowadzenie instytucji koronera, elektronicznej karty zgonu oraz elektronicznej karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu to część z założeń nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych – informuje serwis Rynekzdrowia.pl.

W projekcie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych zawarto rozwiązania dotyczące m.in.:

  • wprowadzenie instytucji koronera;
  • uregulowanie zasad międzynarodowego przewozu zwłok;
  • wprowadzenie działalności regulowanej w odniesieniu do branży pogrzebowej;
  • przewidziano wprowadzenie elektronicznej karty zgonu i elektronicznej karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu.

Projekt został w środę 29 września br. skierowany do opiniowania. Nowe przepisy mają zastąpić obowiązujące, zawarte w akcie prawnym z 1959 r. Dotychczasowe brzmienie przepisów ustawy i jej aktów wykonawczych m.in. z 1961 r., budziły – jak wskazano w ocenie skutków regulacji – liczne problemy wykonawcze i wątpliwości interpretacyjne, na co wskazywały jednostki samorządu terytorialnego oraz samorząd lekarski.

Autorzy projektu zwracają uwagę, że ustawa z 1959 r. jest napisana zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej lat 50-tych XX wieku i próby tworzenia bądź aktualizowania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień ustawowych w niej zawartych napotykają zarzut niekonstytucyjności.

Projekt – jak zaznaczono w OSR – ma odpowiedzieć na szereg zidentyfikowanych problemów oraz w sposób kompleksowy uregulować sferę tzw. prawa pośmiertnego, obejmującego zagadnienia takie jak stwierdzanie, dokumentowanie i rejestracja zgonów, chowanie zmarłych, prawo do grobu, funkcjonowanie cmentarzy i tzw. branży firm pogrzebowych.

Główne założenia projektu ustawy

  • Do kluczowych rozwiązań, które znajdują się w projekcie należy jednoznaczne określenie odpowiedzialności i zakresu czynności związanych ze stwierdzaniem i dokumentowaniem zgonów – w zamyśle projektodawcy osoba wezwana przez obywatela lub inny uprawniony podmiot powinna podjąć się stwierdzenia i udokumentowania zgonu.
  • Przewidziano wprowadzenie instytucji koronera oraz elektronicznej karty zgonu i elektronicznej karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu. Ponadto projekt zakłada również wprowadzenie elektronicznych ksiąg cmentarnych, jednoznaczne definicje z zakresu podmiotowego i przedmiotowego prawa do organizacji pochówku, prawa rezerwacji miejsca pochówku oraz prawa do grobu. Uregulowano w nim zasady postępowania ze zwłokami, szczątkami ludzkimi i popiołami ludzkimi – w tym w szczególności możliwości dokonywania pochówków poza cmentarzami, zasad postępowania na cmentarzach i w krematoriach, a także pogrzebów na morzu.
  • Projekt reguluje też m.in. zasady międzynarodowego przewozu zwłok, szczątków ludzkich i popiołów ludzkich; zasady zakładania, rozszerzania, utrzymywania i likwidacji cmentarzy oraz umożliwia zakładania cmentarzy poza terenem danej gminy. Określa też minimalne wymogi w zakresie wyposażenia cmentarza; modyfikuje zasady związane z odległościami cmentarzy od zabudowy i wprowadza jednoznaczne zasady likwidacji grobów.
  • Projekt przewiduje również wprowadzenie elektronicznych ksiąg cmentarnych, rejestru grobów i miejsc spoczynku oraz rejestru cmentarzy oraz włączenie do elektronicznej ewidencji cmentarnej informacji pochodzącej z Systemu Odznaczeń Państwowych, rejestru zabytków, ewidencji zabytków, ewidencji grobów i cmentarzy wojennych oraz ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.
  • Projekt obejmuje też wprowadzenie spójnych systemowo przepisów związanych z grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski i daje możliwość objęcia ochroną grobów osób zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej, niebędących grobami wojennymi czy grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Ponadto wprowadzenie działalności regulowanej w odniesieniu do branży pogrzebowej, w tym wprowadzenie rejestru przedsiębiorców i zakazu prowadzenia działalności dla przedsiębiorców niezarejestrowanych.

Efekty wprowadzenia projektu ustawy

Wśród przewidywanych efektów regulacji jest m.in. zmniejszenie liczby przypadków, w których występuje trudność w znalezieniu osoby, która stwierdzi zgon oraz odciążenie lekarzy, szczególnie lekarzy POZ, z obowiązku stwierdzania zgonów gwałtownych. Skutkiem ma być także odciążenie pracowników podmiotów leczniczych, lekarzy i kierowników zespołów ratownictwa medycznego, urzędników urzędów stanu cywilnego, przedsiębiorców prowadzących działalność w branży pogrzebowej, właścicieli cmentarzy oraz obywateli z realizacji części lub całości obowiązków biurokratycznych – związanych z dokumentowaniem zdarzeń demograficznych oraz ich rejestracją.

źródło: Rynekzdrowia.pl