Będą zmiany w elektronicznej dokumentacji medycznej

 4 minuty

lekarz-komputer

Do konsultacji przekazano dwa projekty rozporządzeń dot. dokumentacji medycznej – informuje serwis Medexpress.pl.

Pierwsze rozporządzenie

Pierwsze rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej rozszerza katalog elektronicznej dokumentacji medycznej o Indywidualny Plan Opieki Medycznej. Tym samym przedmiotowy dokument będzie prowadzony i przechowywany w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Wprowadzana zmiana jest ściśle skorelowana z wdrożeniem w podstawowej opiece zdrowotnej opieki koordynowanej. Tym samym projektowane regulacje ukierunkowane są na ich dostosowanie do przepisów wprowadzających obowiązek prowadzenia Indywidualnego Planu Opieki Medycznej, jak również określających zasady jego prowadzenia i przechowywania wyrażonych w:

1) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, a także

2) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, nad którym prowadzone są równoległe prace legislacyjne. Należy wskazać, iż rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania dodaje do katalogu dokumentacji medycznej Indywidualny Plan Opieki Medycznej przesądzając, iż obowiązek jego prowadzenia spoczywa na podmiotach zapewniających koordynację opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia.

Dodatkowo zmieniane rozporządzenie określa reguły prowadzenia Indywidulanego Planu Opieki Medycznej, w szczególności zakres zamieszczanych w nim informacji, zasady dostępu, jak również wskazuje, iż Indywidulany Plan Opieki Medycznej będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Tym samym, aby zachować spójność przepisów, niezbędnym stało się wprowadzenie zmian ujętych w projektowanym rozporządzeniu nowelizującym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1153, z późn. zm.).

Drugie rozporządzenie

Drugie z projektowanych rozporządzeń dot. rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie do katalogu dokumentacji indywidualnej zewnętrznej Indywidualnego Planu Opieki Medycznej. Przedmiotowy dokument zawierać będzie informacje obejmujące: oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, pacjenta, jak również osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, osoby kierującej na badanie diagnostyczne, konsultacje lub leczenie. Dodatkowo w Indywidualnym Planie Opieki Medycznej znajdą się informacje dotyczące stanu zdrowia oraz procesu diagnostyki, leczenia i opieki, w szczególności o: rozpoznaniu choroby lub problemu zdrowotnego, udzielonych lub planowanych świadczeniach zdrowotnych, w tym o kontrolnych badaniach diagnostycznych oraz o wizytach kontrolnych, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym o okresie ich stosowania i sposobie dawkowania, poradach edukacyjnych lub konsultacjach dietetycznych, konsultacjach specjalistycznych, zaleceniach a także informacje dodatkowe istotne dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub opieki nad pacjentem.

Indywidualny Plan Opieki Medycznej stanowić będzie elektroniczną dokumentacje medyczną, w rozumieniu przepisów ustawy o SIOZ. Wpisów w przedmiotowej dokumentacji dokonywać będą lekarz, pielęgniarka lub położna podstawowej opieki zdrowotnej.

Dodatkowo w celu organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym ustalania harmonogramu tego procesu oraz odnotowywania informacji o jego przebiegu, dostęp do danych osobowych i jednostkowych danych medycznych pacjenta zawartych w Indywidualnym Planie Opieki Medycznej przysługiwać będzie osobie, której powierzono wypełnianie ww. zadań tj. osobie wyznaczonej przez świadczeniodawcę do organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527).

źródło: Medexpress.pl