Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie kontroli prowadzonych w aptekach

 2 minuty

źródło: Nfz.gov.pl / Rynekaptek.pl

Wprowadzenie nowego zarządzenia w przedmiotowym zakresie jest wynikiem konieczności dostosowania obowiązujących przepisów wewnętrznych do przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, gdzie w miejsce dotychczasowej regulacji art. 64 ustawy o świadczeniach oraz art. 47 ustawy o refundacji, określającego zakres i tryb kontroli realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wprowadzono dział IIIA, regulujący kompleksowo ten obszar działalności NFZ przez ujęcie w regulacjach również kontroli ordynacji leków i kontroli aptek.

W projektowanych zmianach uwzględniono, wprowadzone przez prawodawcę zmiany w zakresie prowadzenia postępowań kontrolnych przez NFZ, regulując w zarządzeniu kwestie wymagające zachowania transparentności oraz jednolitej realizacji zadań związanych z procesem kontroli.

Co ważne, do kontroli wszczętych i niezakończonych oraz zakończonych i niesprawozdanych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 33.

Zgodnie z zarządzeniem, moc traci zarządzenie nr 128/2017/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez NFZ.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

Pełną treść zarządzenia znajdą Państwo TUTAJ.