Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

 3 minuty

ksztalcenie-farmaceuci

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez szefa resortu zdrowia – poinformował serwis Medexpress.pl. Projekt przewiduje utworzenie jednej jednostki kształcenia podyplomowego dla wszystkich medycznych grup zawodowych.

Kształcenie podyplomowe obecnie

Obecnie, zadania dotyczące kształcenia podyplomowego w zawodach medycznych są realizowane przez dwa podmioty. Za organizację i realizację elementów kształcenia podyplomowego, m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych czy ratowników medycznych odpowiada Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Natomiast kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych jest monitorowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy

  • Zgodnie z projektem, zadania dotychczas realizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zostaną przeniesione do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dzięki temu ma dojść do integracji jednostek kształcenia, co umożliwi pielęgniarkom i położnym łatwiejszy dostęp do prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej oraz uczestnictwa w inicjowaniu i wspólnym prowadzeniu badań naukowych.
  • Docelowo planowane jest też ujednolicenie procesu związanego z przeprowadzeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) dla pielęgniarek i położnych. Pozwoli to na wypracowanie jednolitych kryteriów egzaminowania dla wszystkich zawodów medycznych, w tym przekazanie od 2026 r. zadań związanych z organizacją PES do Centrum Egzaminów Medycznych.
  • CMKP ma funkcjonować na zasadach analogicznych, jak publiczne uczelnie akademickie: obecny dyrektor CMKP stanie się rektorem CMKP. Nowe przepisy zakładają, że specjalizacja będzie mogła być prowadzona przez organizatorów kształcenia, którzy posiadają akredytację rektora CMKP, co pozwoli na zapewnienie wysokiej jakości prowadzonych specjalizacji.
  • Dotacja dla CMKP będzie mogła być przeznaczona na utrzymanie i rozwój potencjału centrum. Rozszerzone zostanie przeznaczenie tej dotacji o dodatkowy punkt – rozwój zawodowy pracowników.
  • Minister Zdrowia będzie mógł uznawać tytuł specjalisty uzyskany przez pielęgniarkę lub położną w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przed 1 stycznia 2021 r. Tytuł ten będzie równoważny tytułowi specjalisty w określonej dziedzinie pielęgniarstwa albo dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia w Polsce. Rozwiązanie to będzie również dotyczyło możliwości uznania pielęgniarce albo położnej, tytułu specjalisty uzyskanego poza UE.

źródło: Medexpress.pl