Pieczątka lekarska – jakie dane powinna zawierać?

 3 minuty

sor

Błędem jest posługiwanie się tytułem lekarza medycyny lub skrótem tego tytułu (lek. med.). W obecnym stanie prawnym nie jest także możliwe posługiwanie się feminatywami. Lekarka – na pieczątce musi pozostać lekarzem – wynika z analizy OIL w Warszawie, którą przytacza w swojej publikacji serwis Politykazdrowotna.com.

Pieczątka lekarska – podstawa prawna

To, co powinna zawierać pieczątka lekarska, reguluje Uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej. Z dokumentu  wynika, m.in. że posługiwanie się tytułem lekarza medycyny, lub skrótem tego tytułu (lek. med.) jest błędem.

Obowiązkowe dane na pieczątce lekarskiej

Dane obowiązkowe i dodatkowe:

Zgodnie z § 1. ww. Uchwały

1) Pieczątka lekarska zawiera następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”),
  • numer prawa wykonywania zawodu,
  • posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.

2) Pieczątka lekarska może ponadto zawierać następujące dane:

  • tytuł i stopień naukowy,
  • umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
  • numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
  • numer telefonu,
  • adres.

Najczęstsze błędy

Jednym z częstszych błędów jest posługiwanie się na pieczątce tytułem lekarza medycyny lub skrótem tego tytułu (lek. med.). Taki jednak tytuł nie istnieje. Osoba, która ukończyła studia na kierunku lekarskim winna posługiwać się tytułem lekarza bądź jego skrótem (lek.). Posługiwanie się tytułem zawodowym lekarza dotyczy również lekarzy w trakcie specjalizacji. Zastosowanie zapisu, np. Lekarz w trakcie specjalizacji – także jest sformułowaniem błędnym.

Lekarz, nie lekarka

Pod koniec ubiegłego roku Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwróciła się do resortu zdrowia o wprowadzenie przepisów umożliwiających posługiwanie się w oficjalnych dokumentach terminem „lekarka” i „lekarka dentystka”. Samorząd tłumaczy, że kobiety wykonujące zawód lekarza bardzo często chcą posługiwać się terminem „lekarka” czy „specjalistka” w oficjalnych dokumentach i na pieczątce lekarskiej. W tym celu ORL zaapelowała: „o zmianę ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2022 r., poz. 1731), która umożliwi umocowanie prawne żeńskich odpowiedników tytułów zawodowych lekarza oraz lekarza dentysty, tj. tytułu „lekarka” oraz „lekarka dentystka”.

źródło: Politykazdrowotna.com