Opieka farmaceutyczna: projekt dotyczący pilotażu – do konsultacji

 4 minuty

farmaceutka i pacjentka seniorka w aptece

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia dotyczący pilotażu pierwszej z usług opieki farmaceutycznej, czyli przeglądu lekowego – informuje serwis Politykazdrowotna.com.

Chodzi o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych. Zapowiedź pilotażu przeglądu lekowego na początku sierpnia br. pojawiła się podczas dyskusji na senackiej komisji zdrowia.

Jak przypomina MZ, ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97) umożliwia realizowanie w aptekach opieki farmaceutycznej. Jednym z elementów tej opieki są przeglądy lekowe.

„Ponieważ żaden z elementów opieki farmaceutycznej nie był w praktyce nigdy realizowany w polskich aptekach brak jest praktycznej wiedzy o faktycznym przebiegu przeglądów. Działanie to powinno to być przedmiotem przetestowania w formule proponowanego pilotaż” – uzasadnia resort.

Stąd propozycja, aby także przegląd lekowy był przedmiotem pilotażu, aby zweryfikować potencjał tej usługi dla m.in. wykrywania i ograniczania zjawiska wielolekowości w polskiej populacji. W ocenie MZ najbardziej adekwatną formułą takiej weryfikacji jest pilotaż.

„Pilotaże są inicjatywami ze swej istoty dedykowanymi testowaniu określonych rozwiązań w pomniejszonej, a przy tym dostatecznie reprezentatywnej skali dla urealnienia obserwacji określonych trendów, w ściśle określonych ramach czasowych, rozwiązań często o charakterze nowatorskim” – podkreśla MZ.

Projektowany pilotaż – jak wyjaśnia MZ – opiera się na rozwiązaniach stosowanych w zachodniej Europie, głównie w Wielkiej Brytanii i opiera się przede wszystkim na modelu zakładającym szerokie pole współpracy pacjenta objętego programem przeglądów lekowych ze sprawującym nad nim w tym zakresie opiekę farmaceutą.

„Model ten zakłada również skupienie przeglądów lekowych na osobach z wielochorobowością i wynikającą z tego stanu wielolekowością, gdyż głównie w odniesieniu do takich osób przeglądy lekowe posiadają potencjał wsparcia leczenia i poprawy komfortu życia poprzez wprowadzenie elementu kontroli nad farmakoterapią prowadzącej do jej zbalansowania i racjonalizacji” – wyjaśnia resort.

W pilotażu – według założeń projektu – weźmie udział 75 farmaceutów, którzy ukończyli studia podyplomowe w zakresie opieki farmaceutycznej lub posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów lekowych w innych krajach. Mają być wyłonieni w ramach postępowania przeprowadzanego przez podmiot leczniczy prowadzony przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Resort podkreśla, że biorąc pod uwagę wymóg, aby pilotaż realizowały apteki ze wszystkich województw, zarówno z terenów miejskich, jak i wiejskich, będzie on miał więc zasięg ogólnokrajowy.

Resort założył pewne ograniczenia w liczbie realizatorów i czasie trwania pilotażu, aby jak najszybciej móc ocenić jego efekty i wdrożyć rozwiązanie szerzej. Stąd maksymalna liczba 75 farmaceutów dokonujących przeglądów lekowych u maksymalnie 1000 pacjentów.

Na realizację pilotażu zarezerwowano maksymalnie 150 mln zł w budżecie państwa w części pozostającej w dyspozycji ministra zdrowia. Każdy farmaceuta biorący udział w pilotażu otrzyma ryczałt – 100 zł za każdego pacjenta, dla którego dokona pełnego przeglądu lekowego.

źródło: RCL / Politykazdrowotna.com