NFZ podsumował działalność za 2020 r.

 3 minuty

Sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2020 r. – informuje serwis Politykazdrowotna.com.

Jak poinformował wiceprezes Funduszu Bernard Waśko, plan na 2020 r. określał wartość przychodów i kosztów na poziomie 97 mld 152 mln zł. Jednak podlegał wielokrotnym zmianom, głównie wynikającym z dotacji z funduszu Covid-19 na przeciwdziałanie skutkom pandemii. Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego NFZ, Dariusz Jarnutowski wyjaśniał, że łączne przychody zwiększono o 8,145 mld zł, a koszty o 11,956 mld zł, z tego koszty świadczeń zwiększono o ponad 10,6 mld zł. Ostatecznie na koniec roku 2020 r. NFZ uzyskał wynik finansowy na poziomie “- 2,395 mld zł”.

Przychody i koszty

Wartość zrealizowanych przychodów wyniosła w 2020 r. 102, 408 mld zł. Najwyższy udział w przychodach stanowiły składki na ubezpieczenie zdrowotne (87,6 proc.). Z kolei wartość kosztów to 104,804 mld zł. Najwyższy udział w kosztach miały świadczenia opieki zdrowotnej (ponad 98 mld 81 mln zł), a wśród nich kolejno: leczenie szpitalne – 54,54 proc. kosztów, POZ – 14,1 proc. oraz wydatki na refundację leków w aptece – 8,8 proc., AOS – 5,4 proc., opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – 3,14 proc., rehabilitacja – 3,04 proc. Koszty administracyjne wyniosły 865 mln zł.

Ile świadczeń medycznych sfinansował NFZ w 2020 r?

Z kolei dyrektor Departamentu Analiz i Innowacji Dariusz Dziełak przedstawiał sprawozdanie z działalności za 2020 r. Jak podkreślał D. Dziełak w sprawozdaniu znalazł się oddzielny rozdział dot. walki z pandemią, na co były w dużym stopniu nakierowane działania NFZ w ubiegłym roku. W 2020 r. Fundusz wydał na ten cel ok. 10 mld zł. Przypomniał, że wprowadzono wiele nowych świadczeń związanych z leczeniem pacjentów z COVID-19.

„Leczeniu pacjentów chorych na COVID-19 towarzyszył spadek realizacji planowanych świadczeń – mówił D. Dziełak. Poziom realizacji świadczeń był na poziomie 76 proc. realizacji świadczeń z 2019 r.

Zwiększono środki na zapewnienie świadczeń POZ o 11,6 proc. POZ udzielił 150 mln porad dla 26 milionów pacjentów. D. Dziełak zwracał uwagę na wzrost finansowania świadczeń psychiatrycznych o 6 proc. do 3,2 mld zł.

Mniej kontroli Funduszu

Jak przedstawił Dariusz Dziełak, w 2019 r. Fundusz skontrolował 516 umów. Była to 1/3 kontroli z 2019 r. Powodem było ograniczenie, a między kwietniem a czerwcem wstrzymanie kontroli z powodu pandemii. W wyniku tych kontroli nałożono kary umowne o łącznej wysokości blisko 8 mln zł i zakwestionowano środki o wartości blisko 20 mln zł. Bernadr Waśko odnosząc się do pytań posłów podkreślał, że wyzwaniem są niedowykonania w ubiegłym roku i duże różnice miedzy placówkami.

źródło: Politykazdrowotna.com