NFZ opublikował wyniki kontroli aptek w IV kwartale 2020 r.

 4 minuty

sprawdzanie dowodu

źródło: Nfz.gov.pl

Terenowe Wydziały Kontroli NFZ miały przeprowadzić w IV kwartale 2020 r. łącznie 102 postępowania kontrolne w aptekach. I tak, w 7 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Z kolei pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (29 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (66 postępowań). W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie m.in.:

1) danych niezbędnych do realizacji recept na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę, świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:

 • wydanie leku przez osoby nieuprawnione;
 • wydanie produktu z uprawnieniem, które nie zostało potwierdzone;
 • wydanie większej ilości leku, niż wynika ze sposobu dawkowania w sytuacji, gdy nie określono wielkości opakowania;
 • wydanie więcej niż dwóch najmniejszych refundowanych opakowań w sytuacji, gdy nie wpisano ilości leku lub wpisano błędne dawkowanie;
 • wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza;
 • wydanie leków w ilości przekraczającej 120-dniową kurację;
 • wydanie leku na zniżkę przy odpłatności 100% na recepcie;
 • wydanie leku z odpłatnością inną niż zaordynowana; realizacja recepty bez pełnych danych pacjenta; realizacja recepty pomimo braku oznaczenia identyfikatora płatnika;
 • realizacja recept bez podpisu i /lub pieczątki lekarza;
 • realizacja recept przed datą wystawienia;
 • realizacja recepty na druku innego lekarza niż ordynujący;
 • realizacja recepty na lek recepturowy po dacie ważności;
 • realizacja recept z wydanym zamiennikiem refundowanym za lek spoza wykazu leków refundowanych;
 • brak podpisu i pieczątki lub imienia i nazwiska osoby realizującej receptę;
 • brak sposobu dawkowania dla leku gotowego, zawierającego w składzie substancję z wykazu A;
 • realizacja recept, w których dokonano niedozwolonych zmian w składzie leku;
 • brak autoryzacji naniesionych na recepcie poprawek;

2) prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:

 • przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (m. in.: daty wystawienia recepty, danych miejsca wystawienia recepty, numerów recept, ilości składnika recepturowego, identyfikatora OW NFZ, numeru PESEL pacjenta, uprawnień dodatkowych, daty realizacji „od dnia”, kodu EAN/GTIN składnika, typu i numeru identyfikatora osoby realizującej receptę, uprawnienia dodatkowego „S”, „DN”, osoby realizującej receptę, treść adnotacji na recepcie wskazywała na inną osobę realizującą receptę niż sprawozdana);
 • braku oryginałów druków recept w aptece;
 • zastosowania przez aptekę innej marży detalicznej niż wynikająca z ustawy;
 • wykorzystania leku gotowego niebędącego surowcem farmaceutycznym do sporządzenia leku recepturowego;
 • nieprawidłowej wyceny leku recepturowego (naliczono nieprawidłową odpłatność ryczałtową lub zawyżono cenę surowca);
 • sporządzenia leku recepturowego w terminie przekraczającym 48 godzin od przyjęcia recepty przez aptekę;
 • użycia przeterminowanego surowca farmaceutycznego do sporządzenia leku;
 • wykonania leku recepturowego niezgodnie z treścią recepty;
 • błędnie wykonanego leku recepturowego – brak warunków jałowych, mimo obecności w składzie leku antybiotyku lub wykonanie leku niejałowego w warunkach jałowych; braku faktur zakupu leków;
 • braku poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece;
 • niedostarczenia recept do kontroli.

Pełny raport NFZ znajdą Państwo TUTAJ.