MZ w sprawie dystrybucji leków z rezerw strategicznych

 2 minuty

W Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczenia prowadzenia przez apteki dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych lub udostępnionych z tych rezerw – informuje Samorząd Aptekarski.

Treść rozporządzenia MZ

Na podstawie art. 86 ust. 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 830, 974 i 1095) zarządza się, co następuje:

§1. Dopuszcza się prowadzenie w aptece ogólnodostępnej, aptece zakładowej, aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej działalności polegającej na przyjmowaniu produktów leczniczych, w tym niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 637 i 655), albo udostępnionych na podstawie przepisów tej ustawy, przechowywaniu tych produktów, wyrobów lub środków oraz ich wydawaniu pacjentom w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 i 583).

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

źródło: Nia.org.pl