Mecenas Dariusz Chrzanowski odpowiada na listy Czytelników

 5 minut

zamienniki leków refundowanych

List 1

„Jak postąpić jeśli na recepcie zapisano lek, który zawiera 28 tabl., a dużo tańszy zamiennik jest pakowany po 30 tabl. Czy dopuszczalne w takiej sytuacji sprzedać różnicę dwóch tabl. Za 100 proc.? “
(nazwisko autora znane redakcji)

ODPOWIEDŹ
Farmaceuta może wydać inny lek niż przepisany na recepcie, o ile spełnia on łącznie następujące przesłanki:

  1. ta sama nazwa (międzynarodowa lub własna),
  2. wielkość opakowania,
  3. droga podania,
  4. cena nie wyższa od limitu ceny, a w przypadku braku limitu – nie wyższa od ceny leku z wykazu.

Wszystkie wymienione przesłanki muszą być spełnione łącznie. Brak, którejkolwiek z przesłanek uniemożliwia farmaceucie wydania zamiennika i może zostać zakwestionowane przez NFZ.
W związku z powyższym nie będzie zgodne z przepisami wydanie w zamian za opakowanie 28 tabletkowe przepisanego produktu zamiennika w większym opakowaniu, z jednoczesnym pobraniem pełnej odpłatności za tę ilość tabletek, które przewyższają opakowanie przepisane na recepcie.

List 2

Kieruję moje słowa do Pana Mecenasa Dariusza Chrzanowskiego i jego art. z wrześniowego numeru. Wkradło się kilka nieścisłości, z których wyniknęła w kilku punktach zła interpretacja wymienionych przepisów w art. Mianowicie, powołując się na art. 38 ust. 4 zdanie powinno brzmieć: zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy apteka ma obowiązek na żądanie pacjenta wydać lek, którego cena jest niższa niż LIMIT CENY, a nie cena leku, a to zupełnie zmienia istotę sprawy , powodując, że ostatni akapit zaznaczony kropką nie może być interpretowany w ten sposób. Ten akapit tłumaczy tylko sposób obliczania ceny dla leku, którego cena jest wyższa od limitu ceny, natomiast nie dotyczy wymiany leku!!!!! My to już w kujawsko-pomorskim przerabiamy od 2004 roku! Apteka może wydać lek, którego cena jest wyższa od limitu ze zniżką, ale jeżeli ten lek jest przepisany na recepcie, nie wymiana!
Art. 38 ust. 1 pkt 3. dotyczy tylko sposobu naliczania odpłatności dla leku, który jest w wykazach, ma określony limit, ma ustloną odpłatność i ma cenę wyższą od limitu, natomiast zamianę określa tylko Art .38 ust. 4 i ust. 5. Apteka nie może jako zamiennika wydać leku, którego cena jest wyższa od limitu ceny leku, który został zaordynowany przez lekarza! Limit leku najczęściej jest niższy niż cena leku!
I ten sam błąd w zdaniu druga kropka ostatnia częśc artykułu: wydać lek umieszczony na wykazie leków refundowanych, którego cena jest niższa niż LIMIT CENY leku przepisanego na recepcie, a nie niż cena leku…

(nazwisko autora znane redakcji)

ODPOWIEDŹ
Słusznie zauważyła Czytelniczka, że przy przytaczaniu przepisów nastąpiła pomyłka. Dotyczy ona jednak nie treści przepisu, a jego oznaczenia. Przedmiotem analizy w artykule Zamienniki – co wolno farmaceucie był nie przepis art. 38 ust. 4, a przepis art. 38 ust.4a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dodany dodany ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – Dz. U. Nr 166, poz. 1172; zmiana weszła w życie z dniem 29 września 2007 r.). Zgodnie z jego treścią „Apteka ma obowiązek na żądanie świadczeniobiorcy wydać lek, którego cena jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie. Nie dotyczy to sytuacji, w której wystawiający receptę dokonał odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.”
Pragnę również wyjaśnić, że art. 38 ust. 3, na który powołuje się czytelniczka, może znaleźć zastosowanie w dwóch przypadkach:

  1. wydania leku przepisanego na recepcie nie będącego podstawą limitu,
  2. wydania zamiennika leku przepisanego na recepcie.

W każdym z powyższych przypadków musi być jednak spełniony jeden warunek: lek musi znajdować się na wykazach leków refundowanych. Na koniec pragnę zauważyć, że w obrębie art. 38 ustawy o świadczeniach, w kwestiach dotyczących zamiany leków – z leków umieszczonych na wykazach na leki na tych wykazach się nie znajdujące, ustawodawca posługuje się sformułowaniem „ cena nie przekracza limitu ceny” co należy rozumieć w ten sposób, że cena leku może być:

  • niższa niż ustalony limit,
  • równa limitowi, a jeśli ten nie został ustalony, pod uwagę bierze się cenę leku umieszczonego w wykazach (art. 38 ust. 5 in fine ustawy o świadczeniach).