Fundusz uruchamia ponad miliard złotych z rezerwy ogólnej

 4 minuty

kodeks-etyki-aptekarza-rp

W planie finansowanym NFZ na rok 2022 zmniejsza się kwotę określoną jako obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną z 1 075 926 tys. zł do 0 zł – informuje Puls Medycyny. Wspomniane środki mają zostać przeznaczone na koszty finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Chodzi także o zabezpieczenie środków na finansowanie m.in. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ.

Plan finansowy NFZ na 2022 r.

W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r. zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 „obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną” z 1 075 926 tys. zł do 0 tys. zł, z przeznaczeniem na koszty finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w pozycji B2 w planach finansowych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowe pieniądze z rezerwy ogólnej Funduszu

Jak dowiadujemy się z uzasadnienia, prezes NFZ wystąpił pismami z dnia 18 listopada 2022 r. do ministra zdrowia oraz ministra finansów z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 1 075 926 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r. z przeznaczeniem na koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy o świadczeniach, w związku z przepisem art. 20 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 oraz na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Cele zwiększenia kosztów

Wnioskowane przez Fundusz zwiększenie planowanych na 2022 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ ma na celu zabezpieczenie środków na sfinansowanie:

  • kosztów finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy o świadczeniach w kwocie 448 546 tys. zł, która odpowiada różnicy prognozowanej przez poszczególne OW NFZ wartości realizacji kosztów ww. zadania w roku 2022 (898 522 tys. zł) oraz wartości środków, jakie na ten cel zostały już przeznaczone w zmianie planu finansowego z dnia 14 lipca 2022 r. (449 976 tys. Podział środków pomiędzy poszczególne OW NFZ uwzględnia prognozowaną wartość kosztów realizacji tego zadania w roku 2022;
  • kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych OW NFZ w kwocie 627 380 tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie skutków finansowych zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadzającego regulacje w zakresie tzw. opieki koordynowanej – w kwocie 301 303 tys. zł. Zgodnie z OSR do zarządzenia szacowany roczny skutek finansowy wynosi 1 205 213 tys. zł. Uwzględniając czas obowiązywania w roku 2022 tego zarządzenia (od 1 października 2022 r.), szacowane na IV kwartał 2022 r. skutki zarządzenia wynoszą 301 303 tys. zł;
  • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – w kwocie 326 077 tys. zł,
    Podział środków w kwocie 627 380 tys. zł pomiędzy poszczególne OW NFZ został dokonany algorytmem podziału na rok 2022, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem ministra zdrowia.

Pozytywna opinia resortów

Pozytywna opinia dotycząca ww. uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na rok 2022 została wydana zarówno przez Ministra Zdrowia, jak i Ministra Finansów. Z załącznika do rozporządzenia wynika, że do POZ ma trafić dodatkowo 301,3 mln zł – wydatki będą więc o 1,8 proc. wyższe w skali roku niż planowano. To efekt porozumienia z lekarzami rodzinnymi.

źródło: Puls Medycyny