E-skierowania na kolejne świadczenia

 2 minuty

Minister Zdrowia postanowił rozszerzyć wykaz skierowań wystawianych w postaci elektronicznej. E-skierowanie – w myśl projektowanego rozporządzenia – będzie mogło być wystawione również na rehabilitację leczniczą, a także na świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – informuje serwis Politykazdrowotna.com.

Chodzi o projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej Jak czytamy w uzasadnieniu, „zgodnie z projektowaną zmianą wykaz skierowań wystawianych w postaci elektronicznej rozszerzony zostaje o:

  1. skierowania na rehabilitację leczniczą, u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
    oraz
  2. skierowania na świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

Od kiedy nowe rozwiązania?

MZ proponuje, aby skierowania o których mowa w projekcie rozporządzenia, mogły być wystawiane w postaci papierowej do 9 stycznia 2022 r., a w zakresie skierowań do szpitala psychiatrycznego (wystawianych według wzoru określonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685) – do 30 czerwca 2022 r., zgodnie z tym wzorem.

Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 października, a zapisy dotyczące e-skierowań w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w tym leczenia w szpitalu psychiatrycznym – od 1 listopada 2021 r.

Według MZ, włączenie do katalogu świadczeń, na które będą wystawiane skierowania w postaci elektronicznej w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień „usprawni możliwość realizacji skierowań w tym zakresie, przez podmioty prowadzące działalność leczniczą i realizujące świadczenia w tym zakresie”.

źródło: Politykazdrowotna.com