6% PKB na zdrowie – można zgłaszać uwagi do projektu

 3 minuty

źródło: Rynekaptek.pl

Propozycje zawarte w projekcie są wynikiem dialogu społecznego, którego zwieńczeniem jest Porozumienie Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zawarte 8 lutego 2018 roku – informuje Ministerstwo Zdrowia. Podstawowym celem zmian jest zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz poprawa ich jakości m.in. poprzez zwiększenie finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia oraz zagwarantowanie lepszych warunków pracy kadrom medycznym.

Projekt wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Oprócz przyspieszenia tempa zwiększania nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 r., zawiera również przepisy dotyczące podniesienia wynagrodzenia lekarzom specjalistom oraz lekarzom rezydentom.

Według projektu wzrost nakładów na ochronę zdrowia, aby docelowo osiągnęły 6% PKB, w latach 2018–2023 nie może być niższy niż:

  • 4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r. (obecnie jest to  4,67%);
  • 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r. (obecnie jest to  4,86%);
  • 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r. (obecnie jest to  5,03%);
  • 5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r. (obecnie jest to  5,22%);
  • 5,55% produktu krajowego brutto w 2022 r. (obecnie jest to  5,41%);
  • 5,80% produktu krajowego brutto w 2023 r. (obecnie jest to  5,60%).

“Proponujemy również, aby odejść od zasady, zgodnie z którą wzrost środków na ochronę zdrowia przeznacza się w pierwszej kolejności na finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia. W projekcie zrezygnowano z tego zapisu. Aby zmniejszyć kolejki, większe środki będą przeznaczane na wszystkie świadczenia gwarantowane” – informuje resort.

Projekt zmienia zasady finansowania dyżurów medycznych pełnionych podczas szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury. Lekarzom odbywającym szkolenie w ramach rezydentury będzie przysługiwało wynagrodzenie za pełnienie dyżuru na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, przybędzie ono finansowane przez ministra zdrowia.

Aby zachęcić młodych lekarzy do pracy w publicznej ochronie zdrowia projekt zakłada, że rezydenci, którzy zobowiążą się do pracy w publicznych podmiotach ochrony zdrowia w Polsce przez dwa lata po zakończeniu specjalizacji, będą otrzymywali wyższe wynagrodzenie podczas szkolenia:

  • o 700 zł – w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowych dziedzinach medycyny,
  • o 600 zł – w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w pozostałych dziedzinach.

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2018 roku.

Szczegóły projektu nowelizacji znajdą ww. ustawy Państwo TUTAJ.