MZ w sprawie recepturowych surowców farmaceutycznych

 2 minuty

rozporzadzenie-mz-receptura-surowce

Samorząd Aptekarski opublikował rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733, 1938 i 2105) zarządza się, co następuje:

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (Dz. U. poz. 1259) w § 6:

1) w pkt 1 wyrazy „12,33 zł” zastępuje się wyrazami „31,81 zł, w tym należny podatek od towarów i usług”;

2) w pkt 2 wyrazy „24,66 zł” zastępuje się wyrazami „63,63 zł, w tym należny podatek od towarów i usług”.

2. Do recept na lek recepturowy, przyjętych do realizacji i niezrealizowanych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepis § 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: Nia.org.pl