Lacrimal regulamin

 10 minut

konkurs lacrimal

Regulamin Konkursu ”LACRIMAL NATURA PLUS” 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie kierowanym do Farmaceutów pt. „Lacrimal Natura Plus”.
 2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej lacrimal.pl
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Konkurs przeznaczony jest dla Farmaceutów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A., Herbapol Lublin S.A. , Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
 7. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

II. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 15.01.2018 i trwa do 28.02.2018.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 15.03.2018.

III. Uczestnictwo w konkursie

 1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:
 • zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie będące osobą ubezwłasnowolnioną,
 • posiadające prawo wykonywania zawodu Farmaceuty.
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest:
 • udzielenie prawidłowej odpowiedzi na karcie konkursowej i odesłanie jej drogą pocztową na wskazany adres lub udzielenie odpowiedzi za pośrednictwem strony lacrimal.pl
 • podanie: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz adres e-mail.
 • akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu.

IV. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora:

 • Kluczowy Ekspert ds. Brand PR – Kochańska Magdalena
 • Kierownik Produktu – Katarzyna Kułakowska

VI. Zasady Konkursu

 1. Informacje o zasadach znajdują się na stronie lacrimal.pl
 2. Zaproszenia do wzięcia udziału w Konkursie zostaną dostarczone Uczestnikom poprzez Przedstawicieli Aptecznych OTC Organizatora w dniach od 01. do 28.02.2018 r. oraz poprzez informację w „Farmacji Praktycznej” i na stronie www.lacrimal.pl
 3. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie numer 1 oraz na zaproponowaniu zakończenia zdania w zadaniu numer 2. Konieczne jest spełnienie obydwu warunków jednocześnie.
 4. Odpowiedzi można udzielić wysyłając kartę konkursową drogą pocztową na adres Organizatora lub za pośrednictwem strony lacrimal.pl do 28.02.2018 r. (w przypadku wysyłki drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego).
 5. Uczestnik wysyłając karty konkursowe lub rozwiązując konkurs na stronie lacrimal.pl udziela niniejszym Organizatorowi na okres pięciu (5) lat od dnia otrzymania przez Organizatora odpowiedzi (odpowiedź Uczestnika), bez ograniczeń terytorialnych, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (z prawem udzielania sublicencji) na korzystanie z tego Utworu (w całości lub w części) na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności takich jak:
 6. utrwalanie, zwielokrotnienie (powielanie na wszelkich nośnikach audiowizualnych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), wprowadzania do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowych (w tym sieci www), w szczególności Internetu,
 7. wprowadzenie do obrotu (np. sprzedaż, użyczenie, darowizna, najem itp.),
 8. publiczne wykonanie, wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie, odczytywanie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wraz z nabyciem prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawa do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworu, na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo dokonywania i korzystania z wszelkich opracowań Utworu, w tym między innymi dokonywania przeróbek, korekty, zmian i adaptacji całości Utworu lub jego pojedynczych fragmentów, jak również prawo swobodnego używania i/lub korzystania z Utworu oraz jego pojedynczych elementów na terenie kraju oraz za granicą. Organizator ma prawo do nieoznaczania Utworu informacjami identyfikującymi jego twórcę.
 10. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania, przysługujących Uczestnikowi, autorskich praw osobistych do Utworu oraz zobowiązuje się powstrzymać od samodzielnego wykonywania tych praw.
 11. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia opisanej powyżej licencji, nie przysługiwały Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe, prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 12. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie licencji do Utworu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 13. Organizator w każdym czasie będzie uprawniony do zwrócenia się do wybranych Uczestników z ofertą nabycia majątkowych praw autorskich do Utworu. Warunki korzystania z tych praw oraz należne z tego tytułu wynagrodzenie Uczestników będzie określać odrębna umowa. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Organizatorowi przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu praw określonych w niniejszym punkcie. W razie zbycia tych praw osobie trzeciej bez umożliwienia nabycia ich na takich samych warunkach przez Organizatora, Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w ten sposób Organizatorowi.
 14. Odpowiedzi przesłane w terminie innym niż wskazany w pkt II ppkt 1 nie będą brały udziału w konkursie.
 15. Odpowiedzi Uczestników zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod kątem poprawności, oryginalności i pomysłowości. Nagroda zostanie przyznana 100 Uczestnikom.
 16. Lista nagrodzonych Uczestników zostanie opublikowana na stronie pl  oraz www.lacrimal.pl w dniu rozstrzygnięcia konkursu. Lista nagrodzonych Uczestników będzie także dostępna w siedzibie Organizatora od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 17. Przekazanie Organizatorowi kuponu konkursowego lub rozwiązanie konkursu na stronie lacrimal.pl oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu.

VI. Nagrody w Konkursie

 1. Organizator przewidział nagrody składające się z części rzeczowej i pieniężnej.
 2. Część rzeczową stanowi 100 nagród rzeczowych o wartości 120,54 PLN brutto– zestaw kosmetyków Eco Botanica Verbena firmy Stara Mydlarnia;
 3. Część pieniężną będzie stanowić kwota w wysokości potrzebnej na potrącenie i odprowadzenie 10% podatku naliczonego od części rzeczowej oraz od samej części pieniężnej. Każdy Zwycięzca otrzyma wyłącznie rzeczowy element nagrody.
 4. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 5. Jakiekolwiek roszczenia Zwycięzców dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone.
 6. Każdy Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 7. Wręczenie nagród nastąpi drogą pocztową.


VII. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników programu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu.
 2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 3. Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę na:
 4. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
 5. otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz
 6. używanie przez Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, otrzymywanie informacji handlowych oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Administratorem danych jest Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bobrowieckiej 6, 00-728 Warszawa. Dane osobowe zbierane są przez Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji Konkursu, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celach marketingowych.
 9. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu Uczestnik powinien zwrócić się z odpowiednim żądaniem pisemnie na adres Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z konkursu.
 2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora, z tytułem „reklamacja do konkursu Lacrimal Natura Plus”, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listownie na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
 8. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Organizatora.
 9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Zobacz też

Lacrimal regulamin

Lacrimal nagrody

Lacrimal konkurs