GIF o receptach weterynaryjnych na środki psychotropowe

 3 minuty

kontrola w aptece

Na receptach wystawionych przez lekarza weterynarii na lek zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, musi być umieszczony unikalny numeru identyfikujący receptę – przypomina Główny Inspektor Farmaceutyczny, o czym donosi Rynekaptek.pl.

Jak przypomina GIF, od dnia 1 lipca 2021 r. lekarze weterynarii są zobowiązani do umieszczania na receptach weterynaryjnych, na których przepisano produkt leczniczy zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050), unikalnego numeru identyfikującego receptę. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz. U. z 2021 r. poz. 1114) nałożyło obowiązek umieszczania na receptach wystawionych przez lekarza weterynarii na produkt leczniczy, zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, unikalnego numeru identyfikującego receptę. Zakres tych liczb, na wniosek lekarza weterynarii, przydziela wojewódzki inspektor farmaceutyczny, właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy.

Odbiór przydzielonego zakresu liczb, do którego dostęp powinna mieć wyłącznie osoba do tego uprawniona, za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego, może wiązać się z powstaniem ryzyka posłużenia się danymi, pozwalającymi na realizację recepty na środki podlegające szczególnemu nadzorowi przez osobę nieuprawnioną i wykorzystanie tych środków w celach pozamedycznych – w szczególności w przypadku tzw. doręczenia zastępczego.

Wobec powyższego, w celu usprawnienia procesu dystrybucji unikalnych numerów identyfikujących receptę i zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przekazywanych danych, Główny Inspektor Farmaceutyczny rekomenduje, aby przydzielenie zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty odbywało się za pomocą indywidualnej elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) lub, jeśli to nie będzie możliwe- osobiście, tj. poprzez osobisty odbiór przez lekarza weterynarii przedstawiającego dokument tożsamości.
Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazuje, że weryfikacji uprawnień osoby wystawiającej receptę weterynaryjną można dokonać na stronie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl w zakładce „Znajdź lekarza weterynarii”.

źródło: Rynekaptek.pl